QES 舊生會將會舉行 舊生會週年晚宴

歡迎各08FA 同學參與

詳情如下:
日期:2008年8月30日(星期六)
地點:尖沙咀九龍萬麗酒店
時間:晚上7時開始

備註:
請穿著合適衣服
每位費用80元正

請參加同學向08FA 男主席 陳鋆淘 確定人數

08FA 委員將會稍後於08FA 網站公佈名單

Aug 25 2008 13:41:28
Comments